6 Μαρτίου, 2017

Σχεδιασμός Έργων Παράκτιας Προστασίας

Για την επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής λύσης στην εκάστοτε μελετώμενη παραλία εκτελέστηκαν διαφορετικές αριθμητικές προσομοιώσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τόσο την παρούσα όσο και τη μελλοντικά αναμενόμενη θαλ. στάθμη. Οι προσομοιώσεις συμπεριέλαβαν το σχεδιασμό τόσο ‘σκληρών’ όσο και ήπιων μεθόδων παράκτιας προστασίας δίνοντας έμφαση στην κατασκευή κυματοθραυστών και στην τεχνητή αναπλήρωση της ακτής. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επίδραση στην παράκτια υδροδυναμική έπειτα από την κατασκευή οριζόντιων κυματοθραυστών στην παραλία Καμάρι της Θήρας υπό το παρόν κυματικό καθεστώς και θαλ. στάθμη.

 

Καμάρι (Θήρα): Προσομοίωση κυματικών και κυματογενών ρευματικών πεδίων έπειτα από την κατασκευή τεσσάρων ‘σκληρώνέργων (υποθαλάσσιους κυματοθραύστες (- 0.4 m) σε βάθος 4-5 m, μήκους 80 m και απόστασης μεταξύ τους 50 m) υπό την επίδραση των ακραίων μέσων ισοδύναμων κυματισμών του ανατολικού τομέα

 

Αναφορικά με την τεχνητή αναπλήρωση της παραλίας, η μελέτη έδειξε ότι για την επέκταση της κατά 15 m προς το θαλ. μέτωπο χρειάζεται να εναποτεθεί υλικό (άμμος κοκκομετρικής διαμέτρου > 0.6 mm) της τάξης των 101 m3/m, με αρχικό πλάτος αναπλήρωσης 26 m, αρχική κλίση πυθμένα 1:4 και ύψος παραλιακού υβώματος 1.5 m.

Παράλληλα, εξετάστηκε η περίπτωση συνδυασμού ‘σκληρών’ και ‘ήπιων’ έργων προστασίας. Στο σχήμα που ακολουθεί παρατίθενται η αναμενόμενη εξέλιξη της ακτογραμμής και των υδροδυναμικών συνθηκών για την παραλία Μασούρι στην Κάλυμνο έπειτα από την κατασκευή κυματοθραύστη σε συνδυασμό με τεχνητή αναπλήρωση της παραλίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε ένα τέτοιο σενάριο η προστασία της παραλίας (ιδιαίτερα του νότιου διαβρωμένου τμήματος) αναμένεται να είναι η πλέον αποτελεσματική, με αναμενόμενη επέκταση/σταθεροποίηση της ακτογραμμής κατά μερικές δεκάδες μέτρα.

 

Μασούρι, Κάλυμνος: Προσομοίωση κυματικών και κυματογενών ρευματικών πεδίων (αριστερά) και τάσεις εξέλιξης της ακτογραμμής (δεξιά) έπειτα από συνδυασμό ενός ‘σκληρού’ και ενός ‘ήπιου’ έργου προστασίας (κατασκευή κυματοθραύστη μαζί με τεχνητή αναπλήρωση της παραλίας)

 

ERA Beach Partners - Funding
Top