6 Μαρτίου, 2017

Ιστορικές Τάσεις Παραλιακής Διάβρωσης

H εκτίμηση των ιστορικών τάσεων διάβρωσης πραγματοποιήθηκε μέσω ανίχνευσης/καταγραφής της ακτογραμμής από οπτικά δεδομένα αρχείου τα οποία περιλαμβάνουν αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες υψηλής διαχωριστικής ικανότητας με διαφορετική χρονική κάλυψη (από τους δορυφόρους Worldview και Pleiades με 8 και 4 κανάλια αντίστοιχα). Αρχικά αποκόπηκε η περιοχή ενδιαφέροντος εστιάζοντας στην εκάστοτε μελετώμενη παραλία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προ-επεξεργασία της παραλιακής εικόνας μετατρέποντας τις ψηφιακές τιμές σε τιμές ακτινοβολίας. Για την παραπάνω μετατροπή ελέγθηκαν 3 διαφορετικές μέθοδοι ραδιομετρικής βαθμονόμησης, οι οποίες  στηρίζονται στην κατωφλίωση (thresholding) των μονοκόκαλων (grayscale) εικόνων που προκύπτουν από επεξεργασία των καναλιών της εκάστοτε δορυφορικής εικόνας: 1) Modified Redness IndexMRI, 2) WorldView Water IndexWVWI και 3) Κατωφλίωση μέσω καναλιών κόκκινου-πράσινου-κίτρινου (RGB)). Έπειτα από σύγκριση των αποτελεσμάτων των παραπάνω τεχνικών με επίγεια δεδομένα που συλλέχτηκαν στο πεδίο (μέσω ακριβών τοπογραφικών αποτυπώσεων της ακτογραμμής με χρήση RTK-DGPS), διαφάνηκε ότι η μέθοδος WVWI υπήρξε η πλέον αποτελεσματική. Τέλος, δημιουργήθηκε  μία μάσκα για κάθε εικόνα χρησιμοποιώντας το δείκτη Normalized Difference Water Index (NDWI) ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιοχές που καλύπτονται από νερό και δύναται να διαφοροποιήσει τα όριά τους. Εξήχθηκαν 3 οριοθετήσεις της ακτογραμμής των παραλιών,  το όριο παρουσίας νερού, το όριο της κυματικής θραύσης και το ανώτερο όριο της κυματικής θραύσης. Τέλος με την βοήθεια του εργαλείου SDAS στο GIS δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες τομές κατά μήκος της παραλίας και πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις των ακτογραμμών για τις διαφορετικές ημερομηνίες λήψης των δορυφορικών εικόνων.

Καταγραφή ακτογραμμής από δορυφορική εικόνα. Παράδειγμα από εικόνα του δορυφόρου WorldviewII στις 19/11/2012 για την παραλία της Ερεσού (Λέσβος).

ERA Beach Partners - Funding
Top