6 Μαρτίου, 2017

Οπτικό Σύστημα Παραλιακής Παρακολούθησης

Η καταγραφόμενη από το οπτικό σύστημα ακτογραμμή της παραλίας Καμάρι συγκρίθηκε με 3 ακτογραμμές που εξήχθησαν από τη διαθέσιμη δορυφορική εικόνα της παραλίας με χρήση 3 διαφορετικών συντελεστών της μεθόδου ΝDWI για την ίδια ημερομηνία. Διαφάνηκε πως όταν χρησιμοποιείται η τιμή 0.5 ως συντελεστής NDWI, η ακτογραμμή της δορυφορικής εικόνας συμπίπτει με εξαιρετική ακρίβεια με εκείνη του οπτικού συστήματος.

 Σύγκριση καταγεγραμμένης ακτογραμμής από το οπτικό σύστημα παρακολούθησης με 3 ακτογραμμές που εξήχθησαν από δορυφορική εικόνα της παραλίας για την ίδια ημερομηνία χρησιμοποιώντας διαφορετικό συντελεστή μεθόδου NDWI

 

Η εξέλιξη της θέσης της ακτογραμμής για το σύνολο του χρονικού διαστήματος παρατήρησης συνοψίζεται στην εικόνα που ακολουθεί. Εμφανής είναι η υψηλή χωρο-χρονική μεταβλητότητα της ακτογραμμής για το μελετώμενο διάστημα παρακολούθησης, όπου φαίνεται πως συγκεκριμένα τμήματα της παραλίας ακολουθούν διαφορετική συμπεριφορά (διάβρωση του βόρειου τμήματος της τάξης των ~20 m κοντά στα υπάρχοντα τεχνικά έργα που ακολουθήθηκε με αντίστοιχη πρόσχωση στο νότιο τμήμα).

 

Ανάλυση της χρονικής εξέλιξης της μέσης ημερήσιας ακτογραμμής στο Καμάρι Σαντορίνης, σε 10 επιλεγμένες τομές (x1, x2, …, x10) για το χρονικό διάστημα 26 Ιουνίου – 31 Δεκεμβρίου 2016. Όλες οι ανιχνεύσεις προέρχονται από τα οπτικά δεδομένα. Λόγω βανδαλισμού των καμερών, δεν υπάρχουν οπτικά δεδομένα μεταξύ 6 Ιουλίου 15 Δεκεμβρίου 2016. α) Θέση ακτογραμμής στις 26 Ιουνίου 2016, ώρα 11:00. β) Θέση ακτογραμμής στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 11:00. γ) Αποτύπωση των τομών ανάλυσης πάνω από ενδεικτικό TIMEX μωσαϊκό της 29ης Ιουνίου 2016. Απεικονίζεται η μέση θέση της ακτογραμμής στο σύνολο της διάρκειας παρατήρησης (“Mean“), καθώς και οι αντίστοιχες ακραίες τιμές (“Min” και “Max“). δ) Τυπική απόκλιση της θέσης της ακτογραμμής για όλο το μήκος της παραλίας που αναλύθηκε. ε)  Όπως το δ), απεικονίζοντας της διαφορά (σε μέτρα) μεταξύ των ακραίων (Min/Max) θέσεων της ακτογραμμής. στ) Χρονική εξέλιξη της μέσης ημερήσιας θέσης της ακτογραμμής στις 10 τομές ανάλυσης

ERA Beach Partners - Funding
Top